Menüü

PRIVAATSUSPOLIITIKA

Presenters Club OÜ on võtnud endale kohustuse kaitsta Klientide/Kasutajate privaatsust. Presenters Club OÜ tegevus on kooskõlas Eesti Vabariigi seadustega ja vastavate Euroopa Liidu õigusaktidega. Käesolev privaatsuspoliitika selgitab, millistel alustel ja juhtudel Presenters Club OÜ klientide andmeid kogub, kasutab, avaldab, edastab, talletab ja kaitseb.

Isikuandmete töötleja

Presenters Club OÜ, registrikood 14641671

Kursi 3, Tallinn 10415

1. Kliendisuhte haldamine ja analüüsimine

2. Toodete ja teenuste pakkumine ja müük

3. Suhtlemine Kliendiga/Kasutajaga

4. Kliendi/Kasutaja poole suunatud turundus

5. Teenuste haldamine ja arendamine

6. Muu, kuid kooskõlas Isikuandmete kaitse seaduses sätestatuga

Presenters Club OÜ võib töödelda klientide isikuandmeid nii kaua, kui Kliendi ja Presenters Club OÜ vahel on kliendisuhe või muu samaväärne suhe, samuti mõistliku aja jooksul pärast seda Presenters Club OÜ võib töödelda Teie isikuandmeid maksu- ja õiguslikel eesmärkidel nii kaua kui see on vajalik.

Pärast eespool nimetatud aja möödumist võib Presenters Club OÜ töödelda osa Kliendi isikuandmetest oma otseturunduse registrites vastavalt asjakohastele õigusaktidele.

Isikuandmete kogumine võib toimuda alljärgnevatel viisidel

– andmed, mida Klient meile esitab, näiteks kontaktandmed ja muud andmed, mida võib meile veebilehe kaudu esitada;

– andmed, mille saame siis kui Klient kasutab meie veebisaiti;

– andmed avalikest allikatest.

Presenters Club OÜ töötleb (sealhulgas kogub, salvestab ja säilitab) isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

– Kliendiga sõlmitud lepingu täitmiseks;

– Kliendile teenuste pakkumiseks, osutamiseks;

– Presenters Club OÜ sisese müügistatistika koostamiseks;

– turundus- ja tarbijaharjumuste ning kliendirahulolu uuringute koostamiseks;

– otseturunduse korraldamiseks;

– muudeks Presenters Club OÜ poolt Kliendiga sõlmitud lepingu eesmärkide saavutamiseks, sealhulgas Presenters Club OÜ poolt pakutavate teenuste arendamiseks ja kvaliteedi parandamiseks vajalikeks toiminguteks.

Isikuandmete töötlemise alused on:

– Kliendi nõusolek;

– seadused ja muud õigusaktid.

Kogutud isikuandmete abil saame teavitada kliente Presenters Club OÜ tooteuudistest, kampaaniatest ja tulevastest sündmustest. Klient, kes ei soovi olla meie uudiskirjaloendis või saada teavitusi teda huvitada võivatest toodetest, saab ennast adressaatide sihtrühmast igal ajal eemaldada.

Privaatsuspoliitika tingimustega nõustumisel annab klient Presenters Club OÜ-le nõusoleku enda andmete automatiseeritud töötlemiseks. Võid alati oma nõusoleku tagasi võtta kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis avalduse tegemisega. Tagasiulatuvat jõudu avaldusel ega nõusoleku tagasivõtmisel ei ole.

Isiku– ja muid esitatud ja kogutud andmeid säilitatakse Presenters Club OÜ turvalises kaitstud võrgus. Presenters Club OÜ rakendab kõiki ettevaatusabinõusid (sh administratiivsed, tehnilised ja füüsilised meetmed) kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Juurdepääs andmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel.

Meie veebisaiti kasutama asudes oled käesolevate põhimõtete ja tingimustega tutvunud ning nendega nõustunud. Jätame endale õiguse vajadusel privaatsuspoliitika üldtingimusi muuta, teavitades sellest kõiki kliente, kuid anname oma parima, et hoida meie privaatsuspoliitika ajakohase ja Sinule kättesaadavana meie kodulehel.

Kliendi isikuandmete vastutavaks töötlejaks on Presenters Club OÜ. Kõigi privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta ühendust aadressil laura@presenters.ee.

Sul on alati õigus pöörduda oma andmete kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole. Andmekaitse Inspektsiooni näol on tegemist riikliku asutusega, mille poole on võimalik pöörduda ka isikuandmete kaitse teemadel konsultatsiooni või abi saamiseks.